Różaniec z M. Mechtyldą

Z pism Matki Mechtyldy

 

 

Część I - tajemnice radosne

 

 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Anioł oznajmił Maryi, że jest pełna łaski i że Pan jest z Nią. Odtąd nosiła Ona w swym świętym łonie Słowo Przedwieczne, ma w sobie źródło świętości – Jezusa Chrystusa. Proście Ją, aby dała wam udział w Boskiej świętości.

 

 

Nawiedzenie św. Elżbiety

 

Najświętsza Dziewica daje nam piękny przykład posłuszeństwa Bogu i miłości bliźniego. Chociaż została Ona wyniesiona do najwyższej godności Matki Boga, skoro tylko zrozumiała w sercu Jego wolę, że ma nawiedzić św. Elżbietę, udaje się bezzwłocznie w drogę. Wyrusza do niej z miłości bliźniego. Zauważmy również Jej głęboką pokorę – uwielbia Ona Boga, oddaje Mu całą chwałę, którą odbiera z pochwały św. Elżbiety.

 

 

Narodzenie Pana Jezusa

 

Jezus narodził się we wszystkich chrześcijanach w chwili ich chrztu, ale ponieważ niewielu tylko zachowuje tę bezcenną łaskę, Jego nieskończona miłość przymusza Go do powtórnego przyjścia i objawienia się w tych duszach, w których kształtuje On swoje życie i cnoty.

 

 

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

 

Oto Bóg ofiarowuje się za nas. Adorujmy Go ofiarowanego na ołtarzu. Połączmy się swoimi ofiarami z Jego ofiarą w hołdzie dla Boskiej woli. Ofiarujmy się odtąd i poświęćmy z radością i chętnie tej niewysłowionej woli, która jest Bogiem samym, aby do Niego należeć. Żyjmy w zależności od Bożej woli bez wybierania niczego.

 

 

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

Bóg ukrywał przed Maryją swoje wobec Niej kierownictwo, jakie zamierzył przez całą Jej życiową pielgrzymkę. Ewangelia ukazuje Ją nam znękana i zaniepokojoną, gdy w świątyni odnalazła swego umiłowanego Syna. Bóg prowadził Ją drogami ciemności i poddaństwa,

a Ona była Mu doskonale uległa. Bóg zazwyczaj tak kieruje duszami, które za Nim idą.

 

 

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 

Przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi. Bóg przysposabia nas łaską za dziecko, jak Jezus Chrystus jest nim z natury. Gdybyśmy doszły do używania rozumu, usłyszałybyśmy głos Ojca Przedwiecznego, który przy namaszczeniu sakramentem chrztu mówi: „Przyjmuję cię za dziecko. Składam w Tobie mego Syna Wcielonego, abyś żyła Jego życiem, Jego duchem, abyś całkowicie ukryła się w tym, w którym znajduję upodobanie”.

 

 

Część II - tajemnice światła

 

Cud w Kanie Galilejskiej

 

Potrzebujemy niezmiernie pomocy Najświętszej Dziewicy. Uciekajmy się więc z miłością i zaufaniem do Jej matczynej dobroci. Obyśmy wszystko przyjęły z uległością należną woli Boga, zważały tylko na Jego upodobanie i spełniły je całkowicie.

 

 

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

 

Powróćmy zatem do Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przychodzi zbawić grzeszników. Nie ma grzesznika aż tak odrażającego, któremu nie powiedziałby On wewnętrznie: „Pójdź za Mną”, ale nie wszyscy słuchają tego głosu. A przecież te słowa są Słowami Życia, a Jego Boskie spojrzenie wzbudza w duszach zarodek życia.

 

 

Przemienienie na Górze Tabor

 

Cieszcie się tym szczęściem, ponieważ dzisiaj Chrystus wszystkie was zaprowadził na Tabor świętego Ołtarza, abyście nie tylko były, jak Apostołowie, świadkami Jego przemienienia, lecz ponadto, abyście przez Komunię Świętą zostały przemienione z Nim i w Nim. Skutkiem dobrej Komunii Świętej jest całkowite przekształcenie duszy w Boga.

 

 

Ustanowienie Eucharystii

 

Biegnijmy do Najświętszego Sakramentu. Pójdźmy zaspokoić pragnienia Jego godnego uwielbienia Serca. Komunikujmy, aby Go rozradować i ziścić te nieskończone pragnienia. Zwróćmy się do Niego ze słowami wzajemnej miłości: „O, Serce Boskie! O, Serce godne umiłowania! Ugaś we mnie swoje pragnienia i pociągnij mnie całkowicie do siebie”.

 

 


Część III - tajemnice bolesne

 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

 

Co mogę wam powiedzieć o woli Bożej? Jej władza jest tak wielka, że rozciąga się na Boga samego. Dokonuje się to w osobie Jezusa Chrystusa. Uwielbia On wolę Bożą w chwili swojego Wcielenia i w Ogrodzie Oliwnym, gdzie wykonuje On akt przebłagalny za nieposłuszeństwo jakie jej okazujemy. Widzicie jak bardzo się uniża, aby ją wywyższyć. Upada na ziemię i tym świadczy jej swą uległość.

 

 

Biczowanie Pana Jezusa

 

Chociaż Męka była dla Jezusa powodem niewypowiedzianego bólu, dla nas jest ona powodem radości i miłości. Przecież Jego Boska miłość odkupiła nas przez śmierć i pojednanie z Bogiem Ojcem. Nie wolno nam nigdy okazywać pobożności smutnej.

 

 

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

 

Wniknijmy dogłębnie w ducha Kościoła i zostawmy wszystkie zajęcia, aby zająć się wyłącznie tym, co Bóg raczył dla nas wycierpieć. Starajmy się przypisać sobie wszystkie Jego cierpienia, ponieważ wszystkie je poniósł za nas i gdyby na ziemi była jedna tylko dusza, Jego miłość kazałaby Mu dla niej wycierpieć to, co wycierpiał dla wszystkich.

 

 

Droga Krzyżowa

 

Czym jest krzyż? Jest on tym wszystkim, co krzyżuje naturę, co wyniszcza miłość własną, a co oczyszcza serce i ducha. Jest on tym, co nam się przeciwstawia, co nas upokarza, co zadaje nam cierpienie. Oto jak mamy postepować naśladując naszego godnego umiłowania Mistrza: przyjmujmy przeciwności, przykrości, przygarnijmy je z miłością, zjednoczmy się z nimi nierozdzielnie, aby w nich oddać życie nie zstępując z krzyża.

 

 

 

Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

 

Z Jezusem Chrystusem zjednoczymy się tylko przez krzyż. Bowiem, aby zjednoczyć się z Jezusem trzeba zamrzeć sobie, stworzeniom, słowem – wszystkiemu,

co nie jest Jezusem Chrystusem. Przyznacie mi, że nie dokona się to bez ukrzyżowania, bez zupełnego wyrzeczenia się we wszystkim. Jeżeli życzycie sobie

czystej miłości, to tylko w krzyżu, bo krzyż i czysta miłość – to jedno i to samo.

 

 

 

 

Część IV - tajemnice chwalebne

 

 

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

Pax vobis. Oby pokój Jezusa był w nas, w nas królował i wiecznie z nami pozostawał. Ten pokój Jezus daje swoim uczniom i jest on dowodem Jego

chwalebnego zmartwychwstania. Posiadanie tego pokoju jest cudowną łaską, uspokaja ona nasze wewnętrzne wzburzenie, wygania lęk, a duszę utrzymuje w

prostym i miłującym zdaniu się na działanie Boże. Prośmy Chrystusa, aby wprowadził go na zawsze do naszych serc.

 

 

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

Ascendens Christus. Znaczy to, że wstępuje do nieba Chrystus i prowadzi ze sobą wszelkie zniewolenie. Prośmy Go, aby nas wydobył z własnego „ja”, z

naszych namiętności, humorów i skłonności. Niechaj nic nie udaremnia nam podążania za Nim. Niech ziści On  w nas to, co kiedyś powiedział, że gdy zostanie

podniesiony ponad ziemię, wszystko do siebie pociągnie.

 

 

 

 

Zesłanie Ducha Świętego

 

Gorliwie błagajcie o tego Ducha, a niezawodnie udzieli się On wam. Jego jedynym pragnieniem, a nawet zadaniem, jest nasze uświęcenie i wieczne zbawienie.

Błagajcie Go, niech On was prowadzi i pozwoli wam doskonale urzeczywistnić się w tym świecie przez łaskę, a na drugim świecie przez chwałę.

 

 

 

 

Wniebowzięcie Matki Bożej

 

Uciekajmy się z przenikniętą zaufaniem miłością i uległością do Jej matczynej dobroci, aby Ją prosić o łaskę wiernego naśladowania według naszej możności i znikomej umiejętności pozostawionych przez Nią przykładów Jej życia. Jest to najpiękniejszym dowodem naszego nabożeństwa jaki możemy Jej złożyć. Dzięki temu zjednamy sobie Jej opiekę na tym i na drugim świecie oraz łakę podobania się Jej umiłowanemu Synowi.

 

 

Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi

 

Jesteś naprawdę chwałą Jeruzalem, radością i weselem Izraela, zaszczytem Twojego ludu, ponieważ jesteś cała piękna i nie ma w Tobie skazy. Winszujemy

Ci, piękna Monarchini, przedmiocie upodobania Przedostojnej Trójcy! Cieszymy się Twoim przedwiecznym wybraniem. Uznajemy Cię za naszą władczynię

i Królową serc naszych. Składamy Ci hołdy, wyrazy naszego szacunku i posłuszeństwa.