Za przyczyną Matki Mechtyldy

 

 

 

          Matko Mechtyldo, Nasza Matko, oddajemy się pod Twoją opiekę i kierownictwo. Prowadź nas ku Chrystusowi, wspieraj w wypraszaniu łask, abyśmy były wierne naszemu powołaniu i charyzmatowi. Pomóż nam dostrzec w Twojej, Matko, osobie doskonały wzór kontemplacji, adoracji i ofiary-żertwy na wynagrodzenie za zniewagi i świętokradztwa wyrządzone Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie.

          Obyśmy coraz owocniej swoją modlitwą, pracą i ofiarą wypraszały łaski nawrócenia i Bożego Miłosierdzia dla nas samych i wszystkich, którzy oddalili się od Boga.

          Matko, czuwaj nad nami, swoimi duchowymi córkami.

Matko Boża, Ksieni nasza - módl sie za nami,

Święty Józefie - módl się za nami,

Święty Ojcze Benedykcie - módl się za nami.

 

 

 

          Umiłowana Matko Mechtyldo, która powiedziałaś, że masz szczególną czułość dla tych, którzy cierpią, wejrzyj na  .................  (naszą Wspólnotę). Proś Pana, aby zechciał okazać swoją potęgę i swe miłosierdzie ............... (dając nam nowe, gorliwe powołania). Błagaj wraz z nami Niepokalaną Dziewicę, Matkę Boga, aby zechciała łaskawie wesprzeć naszą prośbę.

          Pomagaj nam miłowac i adorować wolę Boga, naszego Ojca i strzeż w naszych sercach tej dziecięcej ufności, która pozwala o wszystko prosić i wszystko otrzymać przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jego Duchu. Amen.

 

 

 

            Panie Jezu, Ty rozpaliłeś w sercu swej Służebnicy Mechtyldy, gorące pragnienie adorowania Ciebie, uktytego pod postacią chleba oraz wynagradzania za grzechy popełniane przeciw Tobie.

Prosimy Cię za jej przyczyną o łaskę ............ , zawierzając całe nasze życie Twemu miłosierdziu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa o uzdrowienie

Boże, Ojcze Wszechmogący, Ty w niezgłębionych wyrokach swej Opatrzności dozwoliłeś, aby Twoja Służebnica, Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu, doświadczyła czym jest ogołocenie, okropności wojny, niepewność jutra, lęk i choroba - wejrzyj na wszystkich poddanych próbom!

Panie, Jezu Chryste, Ty karmiąc Matkę Mechtyldę Najświętszym Ciełem i Krwią swoją, dałeś jej udział w Twoim synowskim posłuszeństwie wobec Ojca i rozpaliłeś jej duszę gorącą miłością ku Tobie - przyjdź i przemień nasze serca!

Duchu Święty, Ty uczyniłeś Matkę Mechtyldę doskonale uległą Twoim natchnieniom i prowadziłeś ją w chwilach największych życiowych prób oraz dałeś siłę do pokonania trudności - ukaż nam drogę wierności Tobie!

Boże godny uwielbienia, Ty dla swej chwały wzbudziłeś w sercu Matki Mechtyldy pragnienie nieustannego uwielbiania Ciebie i wynagradzania za grzechy popełnione przeciw Tobie - udziel nam łaski prawdziwej adoracji i wytrwałej modlitwy!

Boże, który nadajesz sens cierpieniu, Ty przez świadectwo życia Matki Mechtyldy, pociągnąłeś tysiące mniszek benedyktyńskich do całkowitego oddania się Tobie dla zbawienia grzeszników - umocnij w nas wiarę, że żadne z naszych cierpień nie pozostaje bezowocne, i że komunia świętych jest jedną z najpiękniejszych rzeczywistości przez Ciebie zamierzonych!

Boże współczujący naszym słabościom, Ty sprawiłeś, że Matka Mechtylda była tak wrażliwa na utrapienia bliźnich i na wszystkie sprawy zawsze umiała patrzeć w sposób głęboko ludzki i nadprzyrodzony - spraw, niech nasze czyny ożywia mądrość i miłość!

Przez wstawiennictwo Twojej Służebnicy, Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu prosimy Cię, Boże, o łaskę uzdrowienia fizycznego i duchowego dla ................, za którą/którego gorąco się modlimy. Niech to uzdrowienie dokona się na chwałę Bożą, umocni w nas wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii i pobudzi nasze serca do niesienia pomocy najuboższym, chorym i konającym.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.